Leirskolefondet er et separat innsamlingstiltak i regi av Tåsen skoles venner. Formålet er å bidra til at tradisjonen med leirskoleopphold kan fortsette som tidligere. Utfordringen ligger i at midlene som bevilges over skolens ordinære budsjett, det vil si det øremerkede tilskuddet skolen får til dette formålet, ikke er tilstrekkelige til å finansiere et ordinært leirskoleopphold for elevene.

Grunnskolen er gratis. Gratisprinsippet er fastlagt i § 2-15 i Opplæringsloven, vedtatt i Stortinget 19.12.2002, og innebærer at også leirskoleopphold i kommunens regi skal være gratis.

Opplæringsloven §2-15 åpner for en gaveordning - for eksempel gjennom en venneforening som Tåsen skoles venner - under visse forutsetninger: 

  • Gaver og bidrag må være frivillige.
  • Det kan ikke stilles krav om motytelser i form av reklame m.v. 
  • Gaven og bidraget må brukes slik at det kommer flere elever til gode

Hvordan fungerer leirskolefondet i praksis?

Det året klassen skal på leirskole, sender TSV en generell invitasjon til barnas foresatte om å gi et tilskudd til leirskolefondet. Foreldrene oppfordres til å bidra med en gave tilsvarende differansen mellom de reelle utgiftene til reise og opphold, og det beløp som er øremerket hver elev til leirskoleopphold. Det er viktig at man oppnår høy deltagerandel på gaveaksjonen. Imidlertid vil TSV ikke foreta individuell oppfølging av foreldre som velger å ikke bidra. 

En eventuell underdekning må skolen finne midler til i andre poster på sitt budsjett. Dersom bidragene fra leirskolefondet avtar eller bortfaller, må skolens ledelse ta opp til ny vurdering valgt leirskoleløsning, og alternativt finne enklere og rimeligere leirskoleopphold.

Pengene som samles inn til leirskolefondet går uavkortet som bidrag til skolen for dekning av leirskoleutgifter i samme år som midlene er samlet inn. Foreslått bidrag er kr 1 000 per barn.

Ditt bidrag teller for en god opplevelse! Leirskole foregår på  Brennabu , Vaset i Valdres