Styrets beretning for 2015

TSV har hatt et godt samarbeid med foreldre og administrasjonen ved Tåsen skole.

Styremøter

Det har vært avholdt to styremøter i 2015. I tillegg har det vært mye informasjonsutveksling på epost og noe på telefon. Det lages skriftlig innkalling og referat fra alle styremøter.

Tildelinger og gaver

Styret har mottatt søknader om gaver til skolen. Alle søknader er innvilget I tråd med foreningens formål. Styret har foretatt tildelinger høst og vår tilsvarende 47 926,70 kr. Styret har holdt litt igjen da det forventes økt antall søknader i 2016 når skolen fyller 100 år. Styret har også sagt at vi kan bidra med inntil kr 30 000 til en jubileumsbok som er under utarbeidelse. Se oversikt over tildelinger.

Økonomi

Gjeld og egenkapital

Ved årsskiftet har TSV kr 202 340,67 i egenkapital.

Foreningen har god økonomi ved utgangen av 2015. Se oversikt over TSV sin balanse.

Medlemmer/inntekter

TSV har fått inn kr 47 350 kr i medlemsavgifter.

Leirskole

TSV har samlet inn leirskolegaver fra foreldrene i 7. klassetrinn . Det oppfordres til en gave på kr 1000. Det kom inn samlet kr 90.545 som i sin helhet er tildelt skolen.

17. mai

TSV har i samarbeid med andreklasse foreldrene avhold 17. mai fest på skolen om ettermiddagen. Tåsen skoles musikkorps spilte, det var leker, kafé, popcorn, lotteri sukkerspinn som seg hør og bør. Arrangementet var vellykket og godt besøkt. Årets overskudd ble kr 76 734 som var noe høyere enn året før. Egen erfaringsrapport for arrangementet er utarbeidet.

Styret

Styret besto i år av følgende medlemmer:

Styrets leder Harald Falsen. Styremedlemmer; Hanne Solem, Anna Helena Stubberud (frem til august 2015), Laura Kristine Heier, Brit Haugen Gran.

FAU ved skolen er oppfordret til å velge en representant til styret i TSV.

Informasjon

TSV hjemmesider på internett beskriver foreningen og våre aktiviteter. Foreningens facebooksider benyttes til informasjon og dialog med våre venner.

Fremtidsutsikter

Foreningen har god økonomi og vil videreføre arbeidet med friskt mot i 2016.

 Tåsen, 25.1.2016 

Harald Falsen

leder